N.A.N.A, teksty z października 2013 roku

7 tekstów z paździer­ni­ka 2013 ro­ku – auto­rem jest N.A.N.A.

Nieje­den człowiek chciałby zmienić swo­je życie, ale su­peł przy­wiąza­nia nie pozwala.... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 30 października 2013, 23:23

Po­mimo że brak sił fi­zycznych i psychicznych, ser­ce na­dal pom­pu­je krew... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 28 października 2013, 23:31

Na dzień dob­ry...chłod­ne do widzenia.... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 października 2013, 23:13

To dop­rawdy smut­ne jak słowa blis­kich Ci osób tak szyb­ko tracą swoją moc i stają się zwykłym śmieniem, niena­dającym się na­wet do recyklingu... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 października 2013, 11:21

Dos­tałam dzi­siaj z liścia....... Od liścia...
:) 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 października 2013, 00:16

''Jes­teśmy kwi­ta!'' - Za­pom­nieli że z emoc­ji nie da się rozliczyć.... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 października 2013, 07:15

W sa­lonie mych uczuć - gości brak.... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 9 października 2013, 06:50

N.A.N.A

Jestem człowiekiem czyli KIMŚ.

Zeszyty
  • złoto – Bo to zaw­sze ma jakąś war­tość

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

N.A.N.A

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

12 maja 2018, 20:59Kukasz sko­men­to­wał tek­st Spróbuj oder­wać się od [...]

9 maja 2018, 19:58N.A.N.A do­dał no­wy tek­st Spróbuj oder­wać się od [...]

22 września 2017, 18:33N.A.N.A do­dał no­wy tek­st ''Trafiła ko­sa na ka­mień..'' [...]

4 czerwca 2017, 12:27N.A.N.A sko­men­to­wał tek­st Jestem tyl­ko piel­grzy­mem z [...]

4 czerwca 2017, 11:16yestem sko­men­to­wał tek­st Jestem tyl­ko piel­grzy­mem z [...]

4 czerwca 2017, 10:38RozaR sko­men­to­wał tek­st Jestem tyl­ko piel­grzy­mem z [...]

4 czerwca 2017, 09:23Smutna dziew­czy­na sko­men­to­wał tek­st Czekaj !Stój ! Uśmie­chnij [...]

3 czerwca 2017, 19:17Cris sko­men­to­wał tek­st Czekaj !Stój ! Uśmie­chnij [...]

26 kwietnia 2017, 17:30yestem sko­men­to­wał tek­st Już za późno.... Słowa [...]

26 kwietnia 2017, 00:03Persiasty sko­men­to­wał tek­st Już za późno.... Słowa [...]