N.A.N.A, teksty z kwietnia 2012 roku

13 tekstów z kwiet­nia 2012 ro­ku – auto­rem jest N.A.N.A.

I w pew­nym mo­men­cie oka­zuje sie że ''praw­dzi­wa przy­jaźń'' w ogóle nie była przyjaźnią... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 29 kwietnia 2012, 15:39

Wszys­cy chcą szcze­rość, a gdy już ją dos­taną mówią że wo­leli kłamstwo... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 23 kwietnia 2012, 19:34

Wal­ka-po­dej­mu­je ją każdy, ale nie każdy wychodzi z niej zwycięsko... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 13 kwietnia 2012, 08:01

Nig­dy nie mów że nie masz już wy­boru, bo zaw­sze go masz może być bez­nadziej­ny, ale zaw­sze jest. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 12 kwietnia 2012, 14:26

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 11 kwietnia 2012, 18:17

'' I na­wet jeśli coś zakłóca Two­je sny, Trze­ba żyć! Trze­ba żyć!''Tetris 

myśl
zebrała 7 fiszek • 8 kwietnia 2012, 21:06

Po­pełnienie sa­mobójstwa to nie jest akt od­wa­gi, żyć da­lej to jest do­piero odwaga.. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 7 kwietnia 2012, 12:48

Lis­to­nosz - oso­ba która ja­ko jed­na z niewielu wi­dywała mnie w różnych sta­nach nieładu :) 

myśl
zebrała 15 fiszek • 6 kwietnia 2012, 10:56

Myśl że będzie dob­rze, bo po co myśleć że będzie źle. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 5 kwietnia 2012, 13:17

-Ta­to dlacze­go ludzie mają problemy?
-Bo bez nich syn­ku życie byłoby zbyt nudne.:) 

myśl
zebrała 9 fiszek • 4 kwietnia 2012, 13:12

N.A.N.A

Jestem człowiekiem czyli KIMŚ.

Zeszyty
  • złoto – Bo to zaw­sze ma jakąś war­tość

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

N.A.N.A

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

12 maja 2018, 20:59Kukasz sko­men­to­wał tek­st Spróbuj oder­wać się od [...]

9 maja 2018, 19:58N.A.N.A do­dał no­wy tek­st Spróbuj oder­wać się od [...]

22 września 2017, 18:33N.A.N.A do­dał no­wy tek­st ''Trafiła ko­sa na ka­mień..'' [...]

4 czerwca 2017, 12:27N.A.N.A sko­men­to­wał tek­st Jestem tyl­ko piel­grzy­mem z [...]

4 czerwca 2017, 11:16yestem sko­men­to­wał tek­st Jestem tyl­ko piel­grzy­mem z [...]

4 czerwca 2017, 10:38RozaR sko­men­to­wał tek­st Jestem tyl­ko piel­grzy­mem z [...]

4 czerwca 2017, 09:23Smutna dziew­czy­na sko­men­to­wał tek­st Czekaj !Stój ! Uśmie­chnij [...]

3 czerwca 2017, 19:17Cris sko­men­to­wał tek­st Czekaj !Stój ! Uśmie­chnij [...]

26 kwietnia 2017, 17:30yestem sko­men­to­wał tek­st Już za późno.... Słowa [...]

26 kwietnia 2017, 00:03Persiasty sko­men­to­wał tek­st Już za późno.... Słowa [...]